top of page

Övningsuppgifter till de internationella sjövägsreglerna, COLREG.

Här finns övningsuppgifter för studier i internationella sjövägsregler. Alla fartyg till sjöss är skyldiga att följa de internationella sjövägsreglerna. Det gäller både stora som små fartyg såväl som vattenskotern och oljetankern.Övningsuppgifterna är lämpliga för dig som studerar Fartygsbefäl klass 8 samt Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg längre än 12 meter. Svaren hittar du i Transportstyrelsen föreskrift TSFS 2009:44 konsoliderad version.Del A

1. Regel 2 handlar om ansvar. Förklara vilket ansvar alla som är på sjön har för att undvika kollision?


2. Förklara hur nedanstående begrepp definieras.


a) fartyg


b) maskindrivet fartyg


c) fartyg sysselsatt med fiske


d) på väg


e) fartyg sysselsatt med fiske


f) ej manöverfärdigt fartyg


g) fartyg i sikte av varandra


h) nedsatt sikt


3. Räknas mörker som nedsatt sikt?


4. Är ett segelfartyg med satta segel och som har motorn igång för att driva propellern ett segelfartyg eller ett maskindrivet fartyg?


Del B sektion I


5. Hur skall utkiken organsieras ombord?


6. Vilka hjälpmedel ska användas för att hålla utkik?


7. Vad menas med säker fart?


8. Vad ska alla fartyg beakta när de bestämmer säker fart?


9. Vad ska alla fartyg med radar beakta när de bestämer säker fart?


10. När anses risk för kollision föreligga?


11. Hur ska en radar användas för att avgöra om det är risk för kollision?


12. Hur skall en åtgärd utföras vid risk för kollision?


13. Vad sägs angående en åtgärds tydlighet vid radarnavigering?


14. Vad ska du göra om du behöver mer tid för att avgöra om det är risk för kollision och/eller för att bestämma vilka åtgärder du ska vidta.


15. Vad bör du beakta om du väljer att ändra kurs för att undvika kollison?


16. Hur skall ett fartyg framföras i en trång farled och ett trång farvatten?


17. Vilka fartyg får inte hindra ett större fartygs passage i en trång farled?


18. Får du fiska i en trång farled?


19. Vart bör alla fartyg gå in och ut ur en frafikseparering?


20. Hur skall du planera din färd om du måste korsa en trafikseparering?


21. Får du köra på separeringslinjerna?


22. Vilka fartyg får använda kusttrafikzonen?


23. Får du fiska i en trafikseparering?


Del B sektion II


24. När gäller regel 11-18?


24. Hur skall två segelfgartyg på kollisonskurs med vinden in på olika sidor agera för att förhindra kollision?


25. Hur skall två segelfgartyg på kollisonskurs med vinden in på samma sida agera för att förhindra kollision?


26. När anses ett fartyg vara upphinnande?


27. Vem är väjningsskyldig då ett fartyg hinner ifatt det andra fartyget?


28. Vilka skyldigheter har maskindrivna fartyg som möts stäv mot stäv för att undvika kollision?


29. Då två fartyg möts på kollisionskurs ska den ena väja för den andra. Vem är väjningssskyldig?


30. Hur skall ett fartyget som inledningsvis inte är väjningsskyldigt agera vid risk för kollison?


31. Vilka fartyg ska ett masindrivet fartyg väja för?


32. Vilka fartyg ska ett segelfartyg väja för?


33. Vilka fartyg ska ett fartyg sysselsatt med fiske väja för?


Del B sektion III


34. Vad ska du göra om du upptäcker ett fartyg på din radar i nedsatt sikt?


35. Hur skall en kursändring göras för att undvika kollison i nedsatt sikt?


36. I nedatt sikt har du ett snabbare fartyg som kommer på kollisionskurs rakt i din akter. Vem är väjningsskyldig?


37. Vilka alternatiiv till en kursändring som åtgärd för att undvika kollision finns?


Del C


38. Vad menas med toppljus?


39. Vad menas med sidoljus?


40. Vad menas bogserljus?


41. I vilka vinklar ska ett akterljus lysa?


42. När skall lanternor vara tända?


43. Vilka lanternor ska ett maskindrivet fartyg under 50 meter föra?


44. Vilka lanternor ska ett fartyg över 50 meter föra?


45. Vilka lanterntor får ett fartyg under 7 meter och med maxfart 7 knop föra?


46. Vilka lanternor ska ett segelfartyg föra?


47. Vilken frivillig lanternföring får ett segelfartyg visa?


48. Vilken dagersignal ska ett fartyg som går för motor med segel satta visa?


49. Vilken lanternföring ska ett fartyg med begränsad manöverförmåga som är påväg men inte gör fart genom vattnet visa?


50. Vilka dagersignaler ska ett fartyg i uppgift 48 visa?


51. Vilka lanternor ska ett ej manöverfärdigt fartyg visa?


52. Vilka dagersignaler ska ett ej manöverfärdigt fartyg visa?


53. Vilka lanternor ska ett fartyg hämmat av sitt djupgående som gör fart genom vattnet visa?


54. Vilka dagersignaler ska ett fartyg enligt uppgift 52 visa?


55. Vilka lanternor och dagersignaler ska ett fartyg under 50 meter till ankars visa?


56. Vilka lanternor ska ett fartyg över 50 meter till ankars visa?


57. Vilka lanternor ska ett fartyg över 50 meter på grund visa?


58. Vilka lanternor ska en roddbåt/kajak visa?


59. Vilka lanternor ska en lotsbåt som gör fart genom vattnet visa?


60. Vilka lanternor ska visas från ett fartyg längre än 12 meter som har dykare i vattnet?


61. Hur ser signalflagga A ut och när används den?


62. Vilka lanternor ska ett fartyg sysselsatt med trålfiske visa när det gör fart genom vattnet?


63. Vilka lanternor ska ett fiskefartyg sysselsatt med redskapsfiske visa när de inte gör fart genom vattnet.


64. Vilka lanternor ska ett fiskefartyg över 50 meter visa då de inte fiskar?


65. Vilka lanternor ska en trålfiskare visa vid fiske i närheten av annat fiskefartyg då;


a) trålen sätts


b) trålen tas upp


c) trålen har fastnat


66. Vilken dagersignal ska ett fiskefartyg annat än trålfiske visa för att markera redsakp som sträcker sig ut mer än 150 meter från båten?


67. Vilken dagersignal ska ett fartyg sysselsatt med bogsering visa?


Del D


67. Beskriv följande manöversignaler.


a) jag ändrar min kurs styrbord.b) jag ändrar min kurs babord


c) min propller går för back


68. Vilken signal skall ett fartyg avge som närmar sig en trång passage där sikten är begränsad av hinder?


69. Ange en lämplig signal för att påkalla uppmärksamhet?


70. Vilken signal ska du avge om du är tveksam till vad det andra fartyget har för avsikter?


71. Vilken signal ska ett maskindrivet fartyg som gör fart genom vattnet avge i nedsatt sikt?


72. Vilken signal ska ett maskindrivet fartyg som är på väg men inte gör fart genom vattnet avge i nedsatt sikt?


73. Vilken signal ska ett segelfartyg avge i nedsatt sikt?


74. Vilken signal ska ett fartyg som bogserar avge i nedsatt sikt?


75. Vilka ljudsignal ska ett fartyg till ankars avge?


76. Vilka undantag för ljudsignaler finns för fartyg under 12 meter?


77. Ange fem relevanta nödsignaler enligt annex 4.


Lycka till!

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page