top of page

VÅRA BOKNINGSVILLKOR

Dessa villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor skall gälla.

1. Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler eller aktiviteter tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, möte, svensexa, möhippa, upplevelse, julfest, sommarfest, företagsevent med flera.

Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.

Med leverantör avses Addwater med företagsnamn Speedcats Stockholm AB, organisationsnr 556787-5181.

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

2. Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

3. Förskott

Leverantören har rätt att ta ut ett förskott på 25 procent av bekräftat belopp som förfaller till

betalning inom 10 dagar från fakturans datum. Faktura på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

4. Särskilda önskemål vid beställning.

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

5. Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

6. Avbeställning

Avbeställning skall ske skriftligt. Vid avbeställning senare än 4 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med 50% av värdet på beställningen. Vid avbeställning 14 dagar före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med 100% av värdet på beställningen. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.

7. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 20 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

8. Reservation för prisändringar

a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar skall leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.

b) Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

9. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse, slarv eller oförsiktighet vållar leverantören.

11. Tvister

För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står Visitas ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. Visitas medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

12. Skadestånd

Enligt Skadeståndslagen har leverantören rätt att ta ut ersättning av beställaren för eventuella skador som deltagare orsakar på farkoster, utrustning och egendom.

13. Alkohol- och drogpolicy

Vid genomförande av event med Speedcats och Vattenskoter gäller Sjölagens 20 kapitel paragraf 4 och 5.

Alkohol eller andra droger får ej förtäras före eller under genomförande av event med Speedcats och/eller vattenskoter. Om leverantören är tveksam till om deltagaren är nykter kan leverantören kräva utandningsprov. Deltagare som är påverkad enligt Sjölagens 20 kap paragraf 4 och 5 kommer inte få deltaga i eventet. Beställaren har ingen rätt till återbetalning eller avdrag på bokat värde/antal deltagare.

14. Transport av passagerare och resgods med Ribbåt.

Vid transport av passagerare och resgods med ribbåt tillämpas Sjölagens 15 kapitel.

bottom of page