top of page

Övningsuppgifter säkerhet brandskydd enligt kursplan Fartygsbefäl klass 8

Dessa övningsuppgifter är lämpliga för dig som studerar Fartygsbefäl klass 8. Övningsuppgifterna följer kursplanen för delen om brandskydd och förbereder dig därmed på ett bra sätt inför det slutliga provet. Teorin ska kompletteras med praktiska övningar i att använda en handbrandsläckare.


Del 1


1. Vilka sidor består brandtriangeln av?


2. Ange tre olika tillstånd som en brännbar vätska kan förekomma i.


3. Vad menas med flampunkt?


4. Vad menas med termisk tändpunkt?


5. Vad händer under pyrolysen av brännbart material?


6. Hur definieras ett obrännbart material?


7. Vad menas med brännbarhetsområde?


8. En Europanorm för handbrandsläckare delar in bränder i fem olika kategorier.


a) Vad menas med A-brand?


b) Vad menas med B-brand?


c) Vad menas med C-brand?


d) Vad menas med D-brand?


e) Vad menas med F-brand?


9. Hur vet du om en handbrandsläckare som uppfyller europanormen kan användas för att släcka brand i elektrisk utrustning?


10. Vilka två typer av flammor finns det?


11. Benämn brandens fyra faser.


12. Ange tre möjliiga brandorsaker på ett mindre fartyg.


13. Ange fyra sätt som kan självantända en brand.


14. Ange fyra sätt som en brand kan spridas på.


15. Ange en giftig gas som alltid bildas vid bränder.


Del 2


16. Ange fyra olika släckmetoder.


17. Vilken är den vanligaste metoden vid släckning av bränder?


18. Ange fem olika släckmedel?


19. Ange fyra sätt som vatten kan användas för att släcka och förhindra brandspridning.


20. Ange ett exempel på ett gasformigt släckmedel.


21. Ange en fördel och en nackdel med gasformiga släckmedel.


22. Ange fyra egenskaper på pulver för brandsläckning.


23. Varför bör handbrandsläckare med koldioxod som släckmedel inte placeras och användas i bostadsutrymmen?


24. Ange tre olika skumkoncentrationer.


25. Varför bör du undvika att använda skum som släckmedel?


26. Hur påverkar storleken på vattendroppar och pulverkorn effektiviteten?


Lycka till!


168 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page