Krisstöd

 

Med krisstöd avses oftast det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, krissituationer och andra allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. 

 

Arbetsgivaren är ansvarig för krisstödet enligt Arbetarskyddstyrelsen föreskrift 1999:7.

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Vid planeringen skall de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan.

Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller. 

 

Kursmål

Efter genomförd utbildning skalll alla deltagare vara förtrogen med hur krisstödet genomförs på egen arbetsplats.

 

Innehåll 

- Planering och rutiner för krisstödet

- Framtagning och genomgång av krisplan

- Mänskliga reaktioner vid kris och katastrof

- Posttraumatisk stress efter kris och katastrof

- Kamratstöd

- Psykologins första hjälpen

 

Kursbevis

Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kursintyg.


Mer information

Vart:
Vi kommer till er eller så kommer ni till oss.

Målgrupp:
Chefer och personer i arbetsledande befattning.
Inga förkunskaper krävs.

Omfattning:
Utbildningen tar 3 timmar.

Pris:
Grundkurs mot offert.

Övrigt:
Vi innehar godkänt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000.