Övning med handbrandsläckare

Brandutbildning i Stockholm

Vår brandutbildning ger en grundläggande förståelse för hur bränder uppstår och växer till. Genom att förstå grunderna kan du också förebygga att en brand uppstår. Kursen är intressant med många exempel från verkligheten. Praktiska övningar med handbrandsläckare och släcka brand i kläder med brandfilt ingår.

 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar. 

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

 

Kursmål:

Efter kursen ska alla deltagare ha en grundläggande förståelse för att kunna förebygga bränder, hindra eller begränsa skadorna till följd av brand samt använda handbrandsläckare och brandfilt på korrekt sätt.

 

Innehåll:

- Grundläggande brandkunskap

- Brandlarm och åtgärder vid brand

- Systematiskt brandskyddsarbete

- Riskbedömningar och förebyggande brandskydd

- Använda handbrandsläckare på rätt sätt

- Släcka brand i kläder med hjälp av brandfilt

 

Kursbevis:

Efter genomförd kurs erhåller alla deltagare ett kursintyg.


Mer information

Vart:
Vi kommer till er eller så kommer ni till oss.

Målgrupp:
Alla kan delta och inga förkunskaper krävs.

Omfattning:
Utbildningen tar 3 timmar.

Pris:
7500 kr plus moms för max 20 personer inkl övning med handbrandsläckare.
Resekostnad för instruktörer kan tillkomma.

Övrigt:
Vi innehar godkänt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000.